16/11/54

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวปวีณา เอมโอษฐ
ชื่อเล่น ปุ้ม สาขาวิชา สังคมศึกษา
รหัสนักศึกษา 534110046
คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง